50 הפטורים מאגרת בקשה לפי תקנה 20 – עדכון 2018

תקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז – 2007 (תקנות האגרות) עודכנו בתחילת השנה. ביום 7.3.18 נכנס לתוקף תיקון 2 – 2017 לתקנות האגרות וענייננו, כולם יושבים, אגרת בקשה בכתב בהליך אזרחי. בקשות רבות נותרו פטורות מאגרה! הפטורים מפורטים בתקנה 20: בקשה בע"פ, דחיית דיון, מחיקת הליך בידי מגישו, מחיקת כותרת, ביטול פסק דין שניתן בהעדר, בקשה לעיון מחדש ועוד.

בתקנה 20 מופיעים פטורים חדשים וישנים. בנוסף לזה ל- 3 בקשות מסוימות נקבעה אגרה של 245 ש"ח בשלום ו- 490 ש"ח במחוזי. זוהי טבלת האגרות  בשלום ובהמשך נוסח תקנה 20 הכולל את כל הפטורים מאגרת הבקשה.

טבלת אגרות בבית משפט שלום 2018

מס' הפרט בתוספת סוג התביעה נושא התקנה שהוזכרה האגרה – ללא מע"מ
1 תביעה לסכום כסף קצוב 2.5% מהסכום הנתבע כערכו בעת ההגשה ולפחות 749 ₪
2 תביעה לפי תקנה 5 תביעה לפיצוי נזקי גוף 6,761 ₪
תביעה לפי תקנה 5א תביעה לפיצוי נזקי מין

נגררת להרשעה בפלילים או לפי חוק למניעת הטרדה מינית

495 ₪
3 תביעה לפי תקנה 3 הליכים שלא ניתן לקבוע את שווים בכסף : צו עשה, צו מניעה, סעד הצהרתי, פירוק חברה,  פשיטת רגל , ביטול פסק בוררות, ושאר הפירוט בתקנה 3 ו3א. 649 ₪
4 תביעה אחרת 1,688 ₪
5 תביעה בבי"ד לשכירות לפי תקנה 3 238 ₪
בר"ע או ערעור על החלטת רשם הוצל"פ 411 ₪
6 ערעור או ערר 649 ₪
7 בקשה שאינה פטורה מאגרה לפי התקנות 1. אבעיה לפי תקנה 234 לתקסד"א

 

2. מינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;

3. אישור הסכם פינוי לפי סעיף 12 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972;

 

245 ₪
8 בקשה בכתב בהליך אזרחי הוראת שעה- תיקון מס' 2 – 2017 35 ₪

לינק לתקנות האגרות באתר "נבו". עדכון 2018

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_758.htm

רשימת הפטורים מאגרת בקשה לפי תקנה 20 לתקנות האגרות:

(1)  בקשה בעל-פה לפני בית משפט שאיננה פתיחת הליך;

(2)  בהליך שאינו אזרחי או הליך המפורט בתקנה זו, למעט הליך לפי פסקאות (26) עד (29), בעד בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה ערכאה;

(3)  בקשה להצטרף להליך תלוי ועומד בבית המשפט כנתבע או כמשיב;

(4)  בקשה להשבת אגרה, להחזר עירבון, ערובה ופיקדון, לפטור מתשלום אגרה או בקשה לפטור מחובת ערבון או ערובה וכן ערעור על החלטה בבקשות אלה;

(5)  (נמחקה);

(6)  בקשה לביטול פסק דין, צו או החלטה שניתנו במעמד צד אחד בלבד, בקשה לביטול צו למחיקתה של תובענה שניתן בהעדר צד שהוזמן, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שלושים ימים מיום שהומצאו למבקש פסק הדין, ההחלטה או צו המחיקה;

(6א) בקשה לעיון מחדש בהחלטת נשיא בית משפט השלום לפי סעיף 49 לחוק;

(7)  הליך לשחרור מי שאסור או שעצור וכן הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

(8)  בקשה או ענין במשפט פלילי, וכן ערעור פלילי ובקשה לדיון נוסף בענין פלילי, למעט פתיחת הליך של קובלנה פרטית וערעור על פסק דין בקובלנה פרטית שמגיש הקובל;

(9)  ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(10) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(11) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

(12) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;

(13) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(14) ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;

(15) בקשה לניהול רכושם של נעדרים או שבויים עקב פעולות מלחמה או איבה, וכן בקשה למתן הוראות בענינים האמורים וערעור על החלטה בהם;

(16) ערעור ובקשת רשות לערער על פסק דין שניתן בערעורים לפי פסקאות ( 9) עד (14);

(17) בקשת חייב לפשיטת רגל או בקשת חברה לפירוקה לפי החלטתה, ובקשות במסגרת ההליכים האלה:

(א)   הליך ביניים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן – פקודת החברות), או לפי פקודת פשיטת הרגל, במסגרת הליך פירוק או פשיטת רגל שהגיש החייב, המפרק ובכלל זה מפרק זמני שמונה לפי סימן ו' לפרק י"ב לפקודת החברות, מנהל מיוחד לפי סימן ז' לפרק י"ב לפקודת החברות או לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל, או נאמן שמונה לפי סעיף 45 לפקודת פשיטת הרגל;

(ב)   הליך ביניים לפי הפרק השלישי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהגיש בעל תפקיד כמשמעותו בחוק האמור;

(18) ערעור על החלטת בית דין למשמעת;

(19) כל דרישה או פעולה להזמנת בעל דין או עדים או מסירת כתבי בי-דין וכיוצא באלה במסגרת מינהל בית המשפט בקשר להליך ששולמה אגרה בעת הבאתו, או שהיו פטורים ממנה;

(20) בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בתובענה או להסדר גישור או לאישור פסק בוררות;

(21) עתירה מינהלית של יחיד בענין דיור ציבורי לפי פרט 13 בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים;

(22) הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט 32;

(23) בקשה לעיכוב פסק בורר שניתן לאחר שבית משפט החזיר לבורר, מסיבה כלשהי, פסק קודם;

(24) ערעור לבית המשפט העליון על החלטת לשכת עורכי הדין לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

(25) ערעור על החלטת בית משפט מחוזי או בית משפט לענינים מינהליים בעתירת אסיר או עציר, לאחר קבלת רשות ערעור;

(26) ערעור על החלטת ביניים של בית משפט שלום, לאחר קבלת רשות ערעור מבית משפט מחוזי;

(27) ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל לאחר קבלת רשות ערעור;

(28) ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות לאחר קבלת רשות ערעור;

(29) ערעור על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי לאחר קבלת רשות ערעור;

(30) תובענה או ערעור לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, או לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001;

(30א) בקשה לקבלת פסק דין הצהרתי שישמש תעודה ציבורית בהתאם לסעיף 19ג(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לצורך שינוי הרישום בפרט הלאום לארמי;

(31) בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטה או בפרוטוקול;

(32) בקשה להחלפת ייצוג לפי תקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(33) בקשה לתחליף המצאה לפי תקנה 499 לתקנות סדר הדין האזרחי או בקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט לפי תקנות 500 ו-501 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(34) בקשה לגילוי מסמכים לפי תקנות 112 ו-113 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(35) בקשת רשות להתגונן בתביעה לפי סדר דין מקוצר;

(36) בקשה למחיקת כותרת בתביעה לפי סדר דין מקוצר;

(37) בקשה למחיקת הליך המוגשת על ידי מגישו;

(38) בקשה לאיחוד תיקים;

(39) בקשה למחיקה מחוסר מעש;

(40) בקשה למתן פסק דין;

(41) בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה;

(42) בקשה לפי תקנות 215ה(ה) ו-421 לתקנות סדר הדין האזרחי;

(43) בקשה להוספת אסמכתה;

(44) בקשה של בעל דין ששופט צד להליך לפי סעיף 24 לחוק;

(45) בקשות בעניין פומביות הדיון לפי סעיפים 68 ו-70 לחוק;

(46) בקשה להחזרת מוצג;

(47) בקשה לשחזור תיק;

(48) בקשה לשינוי מועדי דיון ומועדי הגשת כתבי בי-דין בשל קיומו של אחד או יותר מאלה:

(א)   דיון מקביל;

(ב)   אבל;

(ג)    חופשת לידה;

(ד)   סיבות רפואיות שרופא אישר אותן והאישור צורף לבקשה;

(ה)   שירות מילואים וצורף לבקשה אישור המעיד על כך;

(49) כל בקשה המוגשת בבית משפט לתביעות קטנות;

(50) בקשה לעדכון פרטי התקשרות, לרבות מען.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s